na stronie do końca sierpnia
trwają prace modyfikacyjne,
admin@zlpotok.pl

przetargi ---> www.przetargi.zlpotok.pl


UWAGA OGŁOSZENIE

projekt EFS ---> www.efs.zlpotok.pl


Złoty Potok 18.08.2010 r.

 W związku z realizacją przez Zespól Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku projektu „Dobre przygotowanie – lepszy start”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  ( nr projektu: WND-POKL.09.02.00-24-075/09)

Priorytet IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć w projekcie:

 

I.  Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z:

 1.  języka angielskiego                      
 2.  matematyki
 3.  informatyki

II.  Zajęcia pozalekcyjne – rozwój kompetencji kluczowych z:

 1. języka angielskiego dla maturzystów,
 2. języka angielskiego dla pozostałych uczniów,
 3. języka niemieckiego dla maturzystów,
 4. matematyki dla maturzystów,
 5. geografii dla maturzystów,
 6. języka polskiego dla maturzystów.

 

III.  Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych z:

 1. technologii żywienia ,
 2. architektury krajobrazu.

IV.  Zajęcia z doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej

Z każdych z w/w przedmiotów zajęcia będą prowadzone po 2 godziny dydaktyczne w tygodniu według harmonogramu ustalonego przez osoby zarządzające projektem.

  Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające stosowne kwalifikacje zawodowe

 

 

Dodatkowym atutem będzie wykazanie, że kandydat prowadził zajęcia w realizowanych projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

Z każdym, który złoży dokumenty i będzie posiadał stosowne kwalifikacje zostaną przeprowadzone negocjacje dotyczące udzielenia zamówienia na prowadzenie zajęć i pozostałych warunków pracy.

Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 7, 42-253 Janów

Dokumenty należy składać do dnia  03.09.2010 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera

w Złotym Potoku. W formie oryginału lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej określonym  terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół w Złotym Potoku  oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Złotym Potoku.

 

Llist motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i w realizacji projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 Osoby zakwalifikowane zostaną  poinformowane e-mailem lub telefonicznie.

 

Dodatkowych informacji udziela Koordynator Projektu pod nr. tel. (034) 3278 - 008  


© Jacek Bryła, admin@zlpotok.pl, Zespół Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku
ostatnia aktualizacja 18.08.2010 r.